Privacybeleid

 Privacy- en cookieverklaring 

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met het gestelde in deze verklaring.

Quattro uitzendbureau B.V. is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van zijn kandidaten, uitzendkrachten, werknemers, klanten, leden alsook van zijn andere relaties en de bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Wie is Quattro Uitzendbureau B.V.?

Quattro Uitzendbureau B.V. is gevestigd te Ulft, F.B. Deurvorststraat 9, 7071BE en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming).

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat  wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt (denk aan cv’s en sollicitatiebrieven) via de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens (met uitzondering van het materiaal dat u opstuurt) mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Quattro Uitzendbureau maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld doormiddel van selecteren in ons software);

u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld

uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van referentiechecks etc.;

een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;

onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;

een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;

voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;

voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;

kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;

subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;

als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:
– NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
– geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
– curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
– gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
– gegevens over beschikbaarheid en verlof;
– andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid;
van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Op het moment dat u voor Quattro Uitzendbureau aan de slag gaat/werkt/heeft gewerkt:
– nationaliteit;
– BSN-nummer;
– bankrekeningnummer
– Identiteitsbewijs/werkvergunning (indien vereist);
– overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Quattro Uitzendbureau legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, uitzendkrachten, directe medewerkers, leden en zzp-ers) delen?

Quattro Uitzendbureau kan uw persoonsgegevens doorgeven aan zijn opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers zoals een arbodienst of it-partner) die namens hem diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Quattro Uitzendbureau heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten (indien u (nog) niet voor Quattro Uitzendbureau heeft gewerkt)
Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar, conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens, tot maximaal één jaar na het beëindigen van de laatste sollicitatieprocedure, indien u niet voor Quattro uitzendbureau te werk gesteld bent.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven middels het sturen van een e-mail naar info@quattro-uitzendbureau.nl voor het doorgeven van uw veranderde beschikbaarheidsstatus. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Quattro Uitzendbureau. Uw persoonsgegevens zullen dan binnen 30 dagen definitief worden verwijderd. Dit is in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming Art. 17: Recht op gegevenswissing.

Indien u voor Quattro Uitzendbureau werkt/heeft gewerkt
zijn bepaalde persoonsgegevens ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits, loonbelastingverklaringen (5 jaar na einde kalenderjaar: artikel 7:454 lid 3 BW)) en fiscale boekhoud- en administratieplicht (7 jaar na einde kalenderjaar: artikel 52 AWR) beschikbaar voor Quattro Uitzendbureau. Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Quattro Uitzendbureau onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Quattro Uitzendbureau verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
– namen;
– contactgegevens;
– adresgegevens;
– functies van contactpersonen.

Quattro Uitzendbureau kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens hem diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Quattro Uitzendbureau hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Quattro Uitzendbureau heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 15: Recht van inzage van de betrokkene; artikel 16: Recht op rectificatie, artikel 17: Recht op vergetelheid; artikel 18: recht op beperking van de verwerking en artikel 20: Recht op overdraagbaarheid van gegevens kunt u een beroep doen, indien dat wenselijk is, door contact op te nemen met Quattro Uitzendbureau.

Inzage en/of wijzigen gegevens

voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties:Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Quattro Uitzendbureau.

voor overige relaties:
U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Quattro Uitzendbureau.

Beveiliging

Quattro Uitzendbureau doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens hem diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Quattro Uitzendbureau met hen, middels een bewerkersovereenkomst, overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden van een) datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Quattro Uitzendbureau, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@quattro-uitzendbureau.nl. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 0315-631488.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden en contact op te nemen middels eerder genoemde contactgegevens.

Wijzigingen en algemene voorwaarden

Quattro Uitzendbureau kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in zijn Privacyverklaring. Het meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Quattro Uitzendbureau.

Deze versie is opgesteld in maart 2018.
Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 09062716, van toepassing.